Cava
Cava Cava
Aktualności - Zapytanie ofertowe na zakup boczkarki taśmowej do marmuru, granitu i konglomeratu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BOCZKARKI TAŚMOWEJ DO MARMURU, GRANITU I KONGLOMERATU.

 

I. Wprowadzenie

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

II. Dane kontaktowe zamawiającego

KAMIENIARSTWO Adamowicz Jerzy

ul. Browarnik 5,

43-331 Dankowice

NIP: 6521386637

Tel. 601 093 428, osoba do kontaktu: Adamowicz Jerzy

 

III. Zakres wykluczenia oferenta

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia - Załącznik nr 1.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego postepowania ofertowego jest zakup BOCZKARKI TAŚMOWEJ DO MARMURU, GRANITU I KONGLOMERATU DO WYKONANIA BOKU PROSTEGO I KSZTAŁTOWEGO posiadającej parametry nie gorsze niż:

- kalibrator- (sterowanie automatycznie)

-podcinak- (sterowanie ręczne lub automatyczne)

-dolne wrzeciono zdzierające z automatycznym śledzeniem grubości.

-górne wrzeciono zdzierające /  fazujące z automatycznym śledzeniem grubości

-min 8 wrzecion polerujących z możliwością      zamontowania dwóch frezów zdzierających

-min 3 wrzeciona do dolnej fazy pod kątem 45˚

-min 2 wrzeciona górne do fazy pod kątem 45˚

-min 1 wrzeciono do polerowania dolnej części materiału

-niezależne pneumatyczne rolki pozwalające na prace z różną grubością materiału

-stoły na wejściu i wyjściu o długości 2 m każdy

-rozsuwana prowadnica dla podtrzymania elementów szerokich

-smarowanie automatyczne.

-kierunek wejścia materiału lewa strona.

 

V. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny według wag punktowych następujących kryteriów:

Kryterium I: Cena

Kryterium II: Gwarancja na urządzenie

 

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:

Kryterium:

Waga:

Sposób oceny:

Cena

70

Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 60. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Gwarancja na urządzenie

30

Gwarancja równa lub powyżej 18  miesięcy – 30 pkt.

Gwarancja mniejsza niż 18 miesięcy oraz powyżej lub równe 12 miesięcy – 15 pkt.

Gwarancja na poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

 

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena, gwarancja oraz czas reakcji serwisu  wynosi 100.

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

P = C min/Cx * 70 + G

P - liczba punktów

C min - najniższa cena spośród analizowanych ofert

Cx - cena analizowanej oferty

G - gwarancja na urządzenie

 

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty wykazującej pierwsze najniższą cenę. Jeżeli cena jest taka sama, w drugiej kolejności będzie brany pod uwagę dłuższy okres gwarancji na urządzenie.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:

KAMIENIARSTWO Adamowicz Jerzy

ul. Browarnik 5,

43-331 Dankowice

NIP: 6521386637

Tel. 601 093 428,

E mail : adamowiczjerzy@o2.pl

Termin wpłynięcia ofert upływa 21 lutego 2019

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e mail).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.

Zamawiający zakłada możliwość powtórzenia czynności, albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub jego Wytycznymi.

 

VII. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Analiza ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany komisyjnie przez Zamawiającego.

- Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.

- W toku dokonywania oceny oferty Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem umowy, bez podawania przyczyn. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

- Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez umieszczenie tej informacji na stronie Bazy Konkurencyjności, na której upublicznione zostało niniejsze zapytanie ofertowe.

- Informacja o wynikach postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia

O udziale zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEiDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.

 

IX. Kryteria formalne składanych ofert

1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).

2. Oferta powinna zawierać

- informację do kogo jest skierowana,

- nazwę, adres oraz NIP oferenta,

- parametry techniczne przedmiotu zamówienia,

- cenę netto i brutto,

- czas reakcji serwisu,

- okres gwarancji,

- termin realizacji zamówienia,

- termin płatności,

- datę sporządzenia oraz datę ważności oferty,

- informacje dot. osoby do kontaktu oraz podpis i pieczęć oferenta.

3. Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

4. Oferta powinna być ważna minimum 60 dni

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych czy częściowych.

6. Wymagane są załączniki:

a) Oświadczenie o braku powiązań załącznik nr 1,

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2,

c) Przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał).

7. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie postępowania.

 

X. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mających wpływ na realizację umowy;

b) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji umowy oraz  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek,

c) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;

d) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

XI. Termin realizacji umowy.

Dostawa maszyny do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.

 

XII. Załączniki dostępne w zakładce "PLIKI DO POBRANIA"

  1. Załącznik nr 1 – oświadczenie.
  2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.
  3. Aktualny wydruk z KRS lub CEIDG.

 

Copyright 2012 by Kamieniarstwo Jerzy Adamowicz
blaty kuchenne, parapety, blaty łazienkowe, brodziki prysznicowe, schody granitowe, schody marmurowe, posadzki granitowe, posadzki marmurowe, umywalki granitowe, zlewy granitowe
All right reserved
Cava